logo center

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - KONTAKTNÝ FORMULÁR

Obchodné meno:   TransData s.r.o.

Sídlo spoločnosti:   M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

IČO:    35 741 236

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, typ dopravnej karty spracúvame na účely evidencie do pilotného testovania platieb mobilom v SAD Prievidza a následného spätného kontaktovania zo strany prevádzkovateľa, spoločnosti TransData, s.r.o. Spracúvanie osobných údajov spočíva v ich evidencii a uchovaní.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona), vyjadrený zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári na webstránke kartavmobile.sk

 

UMIESTNENEI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú uchovávané v elektronickej forme v informačných systémoch umiestnených v Slovenskej republike, prípadne v papierovej forme v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, ktorá je nevyhnutá na korektné vykonanie pilotného testovania. Najdlhšie po dobu jedného roku. Po tomto období budú Vaše osobné údaje nezvratne zničené.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adrese: gdpr@transdata.sk

 • poštou na adresu: TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od TransData s.r.o. potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov

 • kategórii spracúvaných osobných údajov

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 • práve podať návrh na začatie konania

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

Aby sme boli schopní odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou formulára žiadosti o prístup k osobným údajom

 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali Vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer – DPO), ktorej adresa je gdpr@transdata.sk alebo písomne na adresu: M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma Vašu sťažnosť a bude s Vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

Ak aj naďalej budete mať pocit, že Vaša sťažnosť nebola vyriešená alebo že Vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS SO ZARADENÍM DO TESTOVANIA PILOTNÉHO PROJEKTU

Testovanie pilotného projektu (ďalej len „Testovanie“) spočíva v aktivácií Virtuálnej dopravnej karty v mobile a jej používanie na cestovanie u dopravcu SAD Prievidza.

Fyzická osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“) zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári na webstránke kartavmobile.sk potvrdzuje, že do Testovania sa zapojila dobrovoľne a spĺňa podmienenú vekovú hranicu pre účasť na testovaní, a to minimálne 16 rokov.

Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka potvrdzuje svoj súhlas s kontaktovaním spoločnosťou TransData s. r. o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) formou zasielania e-mailov alebo telefonicky za účelom získania spätnej väzby o kvalite Testovania, pred začiatkom, v priebehu alebo po skončení Testovania.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Dotknutej osobe poskytne všetky potrebné informácie potrebné pre účasť na Testovaní.

Dotknutej osobe zaškrtnutím políčka nevznikajú voči Prevádzkovateľovi žiadne záväzky ani povinnosti.